blog image
  • By : Olive Bete
  • Feb 04, 2022

Apay nga kasapulan nga agbayad dagiti consumers iti Share Capital?

(1)Ti panagbayad ti share capital ket normal para kadagiti miembro ti maysa nga kooperatiba. Ti maysa nga tao nga kayat na nga agmember ti kooperatiba ket masapul nga mangited ti contribution na nga ti awag ket share capital.

Ti maysa ngamin nga kooperatiba ket boluntaryo nga pangkakadwa dagiti miembro nga sipupuso nga mangited ti contribution da para ti capital nga usaren ti kooperatiba para iti negosyo na ket no napintas ti turong to ti negosyo, addan to maisuibli a kas gun-od da.

(2)Kas miembro ti BENECO, nga maysa nga kooperatiba, datayo nga consumers ket masapol ngarud nga agbayad iti share capital na.. No kayat mo ti ma adda an ti kuryente, masapol nga agmember ka ti BENECO. Ket no member ka, masapul nga agbayad ka ti share capital.

(3)Apay nga tatta laeng? Agpayso nga idi ket awan ti mabayadan nga share capital ta ti BENECO ket non-stock and non-profit. Ngem dakayo nga member consumers mismo ti nag botos idi AGMA idi June, 2019, nga agregister tayo iti CDA. Ket sigun iti RA 9520, no agrehistro ti maysa nga kooperatiba iti CDA, kayat na nga saowen ket:

  1. Umuna. TI BENECO ket agbalin nga stock cooperative. Dayta stocks, isu dayta jay maaramid nga share capital nga masapol nga bayadan dagiti members. Kasapulan, wenno, kapilitan, ti panagbayad ti share capital ta isu ti paganurutan ti CDA wenno RA 9520.
  2. Maikadwa. Dagiti agdama nga members, masapul garud nga agbayad ti share capital da. Para kadagiti baro nga ag apply ti kuryente, masapol met laeng nga agbayad da ti share capital no isuda ket agbalin dan to nga members.
  3. Maikatlo. Jay baybayadan yo nga binulan nga electreic bill ket sabali ijay share capital. Jay bill yo, isu ti bayadan yo nga konsumo yo ti kuryente. Jay share capital ket bayadan yo as miembro ti kooperatiba. Haan ka garud nga makaala ti kuryente ti BENECO no haan ka nga agmember ti BENECO ken agbayad ti share capital.

(4)Enya aya ti pangusaran da dita share capital? Mausar ti share capital a kas common fund nga usaren ti BENECO para iti negosyo daytoy. The Board of Directors to ti agdecide no enya nga negosyo ti papanan na a kas capital. Ket no addan to galansya dita nga negosyo, ket agsubli kanyayo a kas dibidendo.

(5)Mabalin ba nga iwithdraw dayta nga share capital? Wen. No nagdecide to jay member nga putuden na jay supply ti kuryente na ken haan nan a kayat nga agmember iti BENECO.